FORENINGENS VEDTÆGTER

§1

VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER er en forening, der støtter Museum Sønderjylland – Kunstmuseet i Tønder. Foreningen har hjemsted i Tønder Kommune.

 

§2

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Kunstmuseet i Tønder i og udenfor Sønderjylland, samt gennem aktiviteter og arrangementer i samarbejde med Kunstmuseet i Tønder at udvikle interesse for og viden om kunst og kunstmuseets virke.

 

§3

Enhver, der er enig i foreningens formål, kan optages som medlem. Medlemmer af en almen kunstforening i Sønderjylland kan blive medlem af VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER med kontingentreduktion.

Medlemmer af Tønder Museums Vennekreds kan ligeledes blive medlem af VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER med kontingentreduktion.

Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves helårligt forud og forfalder til betaling 1. maj.

 

§4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Mindst én repræsentant for Kunstmuseet i Tønder deltager i bestyrelsesmøderne som observatør.

Bestyrelsesmedlemmer, sumpplanter, revisorer og revisorsuppleanter vælges for to år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Foreningens medlemmer har ikke nogen  økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§5

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog af den samlede bestyrelse ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån.

 

§6

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indvarsling skal ske med mindst to ugers varsel ved skriftlig meddelelse i dagspressen eller ved anden skriftlig meddelelse herom til samtlige medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden for VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører foreningens regnskab.

Foreningens regnskab revideres af de valgte revisorer inden den ordinære generalforsamling, samt når revisorerne ønsker det.

Foreningens midler skal henstå i bank eller sparekasse.

Udbetaling fra foreningens konti kan kun foretages af kassereren med formandens fuldmagt.

 

§7

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af to suppleanter
  8. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
  9. Eventuelt


Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemning skal foregår skriftligt, såfremt blot ét medlem fremsætter ønske herom.        

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/4 af medlemmerne har fremsat skriftlig begæring herom. I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen snarest muligt og senest seks uger efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

§9

Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de deltagende medlemmer stemmer for. I modsat fald kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes efter forløbet af fire uger.

 

§10

Opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 stemmer efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst fire ugers mellemrum.

 

§11

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver Kunstmuseet i Tønder.

 

§12

Revisionen af vedtægterne af 6. oktober 2003 træder i kraft efter generalforsamlingen den 11.marts 2008.